Privacy Policy

Ingangsdatum: 25 mei 2018 

1. Algemeen

Risolto BV (hierna: wij), met ondernemingsnummer BE 0544.646.090 en zetel te Tondelierlaan 17/102, 9000 Gent verzekert u de vertrouwelijke verwerking van de gegevens die u ons overmaakt via de website.

Wij nemen uw privacy ernstig. Wij verwerken de verkregen persoonsgegevens in overeenstemming met de bepalingen van de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en alle navolgende wijzigingen en aanvullingen, alsook de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook wel GDPR genoemd) van 27 april 2016.

U kan ons steeds bereiken per telefoon (+32 (0)9 395 18 00) of per mail (info@risolto.be)

2. Definities

 • Persoonsgegevens:

Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare levende natuurlijke persoon.

 • Website: 

De website gehost onder www.risolto.be

 • Gebruiker:

Iedere natuurlijke persoon die op de website een interactief dan wel niet-interactief gebruik hanteert.

 • Interactief gebruik: 

Elk gebruik van de website waarbij u actief persoonsgegevens invoert op de website, al dan niet via een door u ingevuld elektronisch formulier.

 • Niet-interactief gebruik: 

Elk gebruik dat niet als een interactief gebruik kan worden beschouwd dus bijvoorbeeld gewoon een kijkje nemen op de website.

3. Toepasbaarheid

Elk bezoek aan en gebruik van de website is onderworpen aan deze Privacy verklaring.

4. Contactpersoon

Risolto is verwerkingsverantwoordelijke. Binnen Risolto treedt de heer Joannes Verbeke op als voornaamste contactpersoon. U kan hem bereiken per telefoon (+32 (0)9 395 18 00) of per mail (info@risolto.be)

5. Welke persoonsgegevens verwerkt worden

Als u gewoon een kijkje neemt op onze website worden geen persoonsgegevens verwerkt. Als u daarentegen interactief gebruik maakt van de website, door in te schrijven op de nieuwsbrieven, door het contactformulier in te vullen, een reactie na te laten, een review te schrijven edm.), dan worden de door u ingevoerde gegevens wel verwerkt door ons. Het gaat hier dan meer bepaald om uw naam, voornaam, adres, telefoon en e-mailadres.

Door uw persoonsgegevens mee te delen, verklaart u zich voor zoveel als nodig dan ook onvoorwaardelijk akkoord met de verwerking van de door u meegedeelde persoonsgegevens.

6. Doeleinden en grondslag van de verwerking

De verantwoordelijke verwerkt de via de website verkregen persoonsgegevens voor één van volgende doeleinden:

 • uitvoering opdracht gesteund op afgesloten overeenkomst
 • nieuwsbrieven, reclame….. gesteund op expliciete toestemming
 • optimaliseren website gesteund op door gegevens verzameld via cookies

7. Ontvangers of categorieën van ontvangers van de gegevens

De verwerkte persoonsgegevens kunnen afhankelijk van de doeleinden van de verwerking aan de volgende ontvangers worden meegedeeld:

 • de gebruiker zelf
 • de dossierverantwoordelijke verwerkers binnen ons bedrijf

De verwerkte persoonsgegevens worden niet aan derden meegedeeld, behoudens indien dit noodzakelijk zou zijn voor website en marketingdoeleinden, alsook voor de uitvoering van onze opdracht, een wettelijke verplichting, een gerechtvaardigd belang, een vitaal belang, …

In voornoemde gevallen kan het zijn dat bepaalde persoonsgegevens uitgewisseld worden met de volgende niet-limitatief bepaalde categorieën van ontvangers:

 • Onze sales verantwoordelijken

Soms moeten wij ook een beroep doen op bepaalde (technische) diensten, gaande van webhosting, organisatie van mailing campagnes, gebruik van specifieke software, cloudcomputing, ICT-ondersteuning edm. waardoor de mogelijkheid bestaat dat derden toegang krijgen tot uw persoonsgegevens. Ter vrijwaring van uw rechten hebben wij echter met elk van deze dienstverstrekkers afzonderlijke verwerkersovereenkomsten opgemaakt.

In principe worden persoonsgegevens niet doorgegeven aan derden buiten de Europese Economische Ruimte. Indien persoonsgegevens wel doorgegeven zouden worden, dan doen wij dit alleen aan landen die een gelijkwaardig niveau van gegevensbescherming bieden.

8. Emailverkeer

8.1 Vertrouwelijkheid

Onze elektronische boodschappen en al hun bijlagen zijn vertrouwelijk en hun inhoud kan bij wet beschermd zijn. Indien de e-mail niet voor u is bestemd, is elke publicatie, reproductie, kopie, distributie of andere verspreiding of gebruik ervan ten strengste verboden. Als u de boodschap per vergissing toegestuurd kreeg, gelieve de afzender onmiddellijk te verwittigen en de e-mail te vernietigen. Een onfeilbare en correcte e-mailtransmissie kan niet worden gegarandeerd. De overgebrachte informatie kan worden onderschept, gewijzigd of vernietigd. Ze kan verloren gaan, te laat of onvolledig aankomen of een virus bevatten. De zender kan dan ook onmogelijk verantwoordelijk worden geacht voor een vergissing of een weglating in de inhoud van de boodschap als gevolg van de elektronische transmissie. Indien verificatie nodig is, gelieve een afdruk te vragen.

8.2 Virussen

Het e-mailverkeer afkomstig van ons kantoornetwerk wordt op diverse plaatsen gescand op gekende virussen. Wij geloven, zonder dit te kunnen garanderen, dat de e-mails afkomstig van ons kantoor en de bijlagen eraan vrij zijn van virussen. Wij willen er u niettemin op wijzen dat u volledig verantwoordelijk bent voor de viruscontrole en dat Risolto BV noch de verzender enigszins voor virussen aansprakelijk kunnen worden gesteld.

8.3 Spam

Onze servers zijn uitgerust met een beveiliging tegen SPAM (ongewenste e-mail). Het is mogelijk dat in sommige gevallen de aflevering van inkomende e-mails wordt geblokkeerd doordat de betreffende e-mail door het geautomatiseerd systeem wordt aanzien als SPAM. Inkomende e-mails worden enkel aanvaard als afgeleverd indien u een antwoord of een leesbevestiging ontving. Indien u geen van beiden ontving, kunnen we niet garanderen dat uw e-mail werd ontvangen. We sluiten alle aansprakelijkheid uit voor schade veroorzaakt door het feit dat informatie ons niet bereikte omdat de e-mail die de informatie bevatte, werd tegengehouden door ons geautomatiseerd systeem.

8.4 Niet-contractueel bindend

De e-mails die we versturen worden opgesteld ter goeder trouw, maar zijn niet verbindend en kunnen in geen geval aanleiding geven tot enige contractuele verplichting vanwege Risolto BV of een van haar aangestelden.

9. Bewaartermijn van de verwerkte gegevens

Wij verwerken niet meer gegevens dan noodzakelijk voor de realisering van de diverse doeleinden opgenomen in artikel 6 van deze privacy verklaring.

De gegevens worden niet langer bewaard dan de termijn die nodig is om u een optimale dienstverlening evenals service na verkoop/levering te bieden.

De maximale termijn daarbij bedraagt 7 jaar.

De reden voor deze bewaartermijn is de uitvoering van het contract en onderlinge relevantie van dossiers/offertes/contracten voor 1 partij, normale vervangcyclus van verkochte goederen en diensten.

10. Uw rechten

U heeft als gebruiker van onze website:

 • het recht op inzage en bijkomende informatie over de eigen gegevens
 • het recht om de gegevens die over u werden verwerkt in begrijpelijke vorm kosteloos op te vragen
 • het recht op (kosteloze) rechtzetting van foutief of onvolledig verwerkte gegevens
 • het recht op gegevenswissing. Tenzij dit om wettelijke redenen (zoals o.m. facturatie, identificatieplicht enz.) niet mogelijk is
 • het recht om bezwaar in te dienen tegen de verwerking van uw gegevens
 • het recht op beperking van de verwerking
 • het recht op overdraagbaarheid van de gegevens
 • het recht om uw toestemming tot het verwerken van gegevens in te trekken.

Wenst u één of meerdere van uw rechten uit te oefenen, dan moet u ons contacteren op één van de manieren bepaald in artikel 1 van deze privacy verklaring. Wij reageren binnen een termijn van 14 dagen.

11. Geautomatiseerde besluitvorming

Wij nemen in principe geen besluiten indien de besluitvorming gebeurd is op automatische wijze waarbij een bepaald computerprogramma of technisch snufje tot een bepaalde beslissing komt. Indien dit wel zou gebeuren, dan kan hieruit geen bindende overeenkomst ontstaan zonder expliciete goedkeuring van de gebruiker.

12. Ons cookiebeleid

Als u naar onze website surft, kunt u ervoor kiezen om al dan niet onze cookies te aanvaarden. Voor meer informatie, gelieve ons cookiebeleid te raadplegen via de knop ‘Cookies’ onderaan de website.

13. Beveiliging van uw persoonsgegevens

Wij hebben de nodige maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen eventuele datalekken, misbruik door derden edm. namelijk door bescherming op de websites d.m.v. SSL certificaten, beveiliging via firewalls, beperking van de locaties waar gegevens worden opgeslagen,…

Als u hier vragen of opmerkingen over heeft of als u denkt dat uw gegevens niet langer veilig zijn, mag u steeds contact opnemen met uw contactpersoon genoemd in artikel 4.

Als u dit zou willen en u meent over een gegronde reden te beschikken daarvoor kan u ook een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit:

De Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit
Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
Tel: +32 (0)2 274 48 00 
Fax: +32 (0)2 274 48 35
E-mail: commission@privacycommission.be
URL: https://www.privacycommission.be

Deze Privacy verklaring kan op elk ogenblik en zonder voorafgaande waarschuwing door ons worden gewijzigd zodat u bij elk bezoek van onze website één en ander best nakijkt.

Cookies

1. Algemeen

Risolto BV (hierna: wij), met ondernemingsnummer BE 0544.646.090 en zetel te Tondelierlaan 17/102, 9000 Gent verzekert u een correct en transparant cookie beleid en dit onder de voorwaarden en modaliteiten in deze cookie verklaring uiteengezet.

De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de optimalisatie van de website en het gebruiksgemak van de gebruiker. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en bieden de gebruiker een gepersonaliseerde surfervaring.

Aan de hand van een cookie kunt u als individuele gebruiker niet geïdentificeerd worden. Een cookie herkent enkel het toestel waarmee u de verbinding legt. Dankzij het gebruik van cookies kan de website tijdelijk informatie opslaan met betrekking tot de bezoekers van deze website en hun bezoeken. Per bezoek kunnen verschillende soorten cookies worden gebruikt.

Om uw toestemming te verzekeren rond het gebruik van cookies vragen wij u bij een eerste bezoek aan onze website steeds om de cookies uitdrukkelijk te accepteren, dan wel te weigeren. Indien u het gebruik van cookies weigert, kan het zijn dat het surfen op onze website moeilijk verloopt. Het is in elk geval wel niet verplicht om de cookies te accepteren.

2. Definities

Cookie: een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone.

 • Website: De website gehost www.risolto.be
 • Gebruiker: Iedere natuurlijke persoon die op de website een interactief dan wel niet-interactief gebruik hanteert.

3. Welke cookies wij gebruiken

De tabel hieronder bevat een opsomming van de cookies die wij desgevallend kunnen gebruiken voor huidige website en welke informatie deze opslaan:

 • Google Analytics en Google TagManager (GTM) cookies: Wij gebruiken Google Analytics en Google TagManager (GTM) cookies om gegevens te verzamelen over uw sessies op onze website. Voor meer informatie rond de werking van deze cookies, consulteer aub de cookie & privacyverklaring van Google.
  Namelijk:_GA, _GID, _UTMA en_UTMZ.
 • Bing related cookies: Wij gebruiken bing ads om relevante advertenties te tonen op het internet. Deze cookies houden gegevens bij over uw surfgedrag. Voor meer informatie rond de werking van deze cookies, consulteer aub de privacyverklaring van bing.
  Namelijk: MIDB, ANON, MUID, NAP, SRCHD, SRCHHPGUSR en SRCHURSR.
 • Slaask cookies: Deze houden informatie bij over chatsessies op de website om u te kunnen identificeren met een unieke user token.
  Namelijk: SLAASK-TOKEN-XXXXXX.
 • Visual website optimizer cookies: Wij gebruiken Visual Website Optimizer cookies om webverkeer naar verschillende websitevarianten te sturen. Voor meer informatie rond de werking van deze cookies, consulteer aub de cookie policy van VWO.
  Namelijk:_VIS_OPT_EXP_X_GOAL_X, _VIS_OPT_EXP_X_COMBI, _VIS_OPT_S, _VIS_OPT_TEST_COOKIE, _VWO_UUID, _VIS_OPT_EXP_COMBI,DEBUG_VIS_OPT_EXP_X_COMBI, DEBUG_VIS_OPT_EXP_X_GOAL_X, DEBUG_VIS_OPT_S en DEBUG_VWO_UUID_FORCED.
 • Hubspot cookies: Wij gebruiken Hubspot cookies om uw surfgedrag te analyseren. Voor meer informatie rond de werking van deze cookies, consulteer aub de Hubspot cookie policy.
  Namelijk:_HSTC, HUBSPOTUTK, _HSSRC, _HSSC, HBLID, _LEADINMIGRATED en _LEADINUTK
 • Mautic cookies: Wij gebruiken Mautic cookies om uw surfgedrag te analyseren. Voor meer informatie rond de werking van deze cookies, consulteer aub de Mautic cookie policy.
  Namelijk:_HSTC, HUBSPOTUTK, _HSSRC, _HSSC, HBLID, _LEADINMIGRATED en _LEADINUTK  
 • Hotjar cookies: Wij gebruiken Hotjar cookies om informatie over uw surfgedrag en muisbewegingen te analyseren. Gelieve de Hotjar cookie policy te consulteren voor meer informatie over deze cookies.
  Namelijk:_HJINCLUDEDINSAMPLE
 • Andere website cookies:
   • ACCEPT_COOKIES : Deze cookie houdt de instelling bij of u cookies aanvaard heeft.
   • OLFSK: Deze cookie houdt de chat status bij.
   • EM_CDN_UID : Deze cookie kent u een unieke user-ID toe.
   • __CFDUID : De Cloudfare cookie overschrijft de security status op basis van IP-adres. 

  __QCA: De Quantcast cookie houdt informatie bij over uw IP-adres, pixelcode, verwijzende en huidige HTTP website en andere

  • statistieken.
  • AJS_USER_ID: Deze cookie kent u een unieke ID toe.
  • AJS_GROUP_ID: Deze cookie kent u een unieke group ID toe.

4. Het doel van de cookies

Het gebruik van cookies door ons is beperkt tot de volgende doelstellingen:

 • Het gebruik van de website vergemakkelijken (onder nadere vermijden dat dezelfde gegevens telkens opnieuw moeten worden ingevuld, bijvoorbeeld bij de toegangscontrole).
 • De manier analyseren waarop de bezoekers de website gebruiken. Het cookie registreert in geen geval welke informatie een individuele bezoeker gebruikt of afdrukt.
 • Statistische informatie verzamelen om de werking van de website te kunnen optimaliseren.
 • Aangepaste informatie te bieden om uw surfervaring te verbeteren (bv. Mautic, Hubspot, …)

5. Hoe de cookies beheren

Om de redenen hiervoor aangehaald vragen wij dat u onze cookies uitdrukkelijk aanvaard.

Om het aanvaarden van de cookies mogelijk te maken dient u de instellingen van uw internetbrowser gebeurlijk aan te passen. Idem als u de cookies zou willen blokkeren of verwijderen. Alles verloopt via de instellingen van uw internetbrowser:

Deze cookie verklaring kan op elk ogenblik en zonder voorafgaande waarschuwing door ons worden gewijzigd zodat u bij elk bezoek van onze website één en ander best nakijkt al u op de hoogte wil blijven van de gehanteerde cookies en ons beleid ter zake.

Als u na het lezen van onze cookie verklaring nog vragen of opmerkingen zou hebben, mag u ons steeds contacteren:
telefoon (+32 (0)9 395 18 00) of per mail (info@risolto.be).

Disclaimer

Deze website is eigendom van Risolto BV.

Risolto is een BV (vennootschapsvorm) met zetel te Gent en ingeschreven in het KBO onder het nummer BE 0544.646.090

U kan Risolto steeds bereiken per telefoon (+32 (0)9 395 18 00) of per mail (info@risolto.be)

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de hierna bepaalde voorwaarden bestemd voor het gebruik van de website evenals met de cookie policy en de privacyverklaring op huidige website.


1. Definities

 • Persoonsgegevens:

Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare levende natuurlijke persoon.

 • Website: 

De website gehost onder www.risolto.be

 • Gebruiker:

Iedere natuurlijke persoon die op de website een interactief dan wel niet-interactief gebruik hanteert.

 • Interactief gebruik: 

Elk gebruik van de website waarbij u actief persoonsgegevens invoert op de website, al dan niet via een door u ingevuld elektronisch formulier.

 • Niet-interactief gebruik: 

Elk gebruik dat niet als een interactief gebruik kan worden beschouwd dus bijvoorbeeld gewoon een kijkje nemen op de website.

2. Inhoud website

De website bevat enerzijds een openbaar gedeelte en anderzijds een gedeelte met private inhoud. Het openbaar gedeelte bevat algemene informatie over de diensten en updates van Risolto is toegankelijk voor al wie deze informatie wenst te verkrijgen. Het private gedeelte is voorbehouden voor de houders van een login en een wachtwoord waarmee ze toegang hebben tot het CMS (customer management system).

De inhoud van deze website is slechts informatief.

De inhoud van de website (weblinks inclusief) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden.

3. Uitgever van de website

De uitgever van de website is:

Risolto
Tondelierlaan 17/102
9000 Gent

4. Verantwoordelijkheid met betrekking tot de inhoud

Risolto heeft deze website met de grootste zorg gecreëerd. Risolto kan echter niet de juistheid van alle informatie op haar website garanderen.

5. Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze website, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Risolto of andere eventuele rechthoudende derden. Behoudens schriftelijke toestemming door één van de bestuurders van Risolto is het verboden om de informatie op deze website te kopiëren.

6. Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan bepaalde persoonlijke omstandigheden, en kan dus niet als een specifiek, persoonlijk of professioneel advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Risolto doet haar best opdat de op de website ter beschikking gestelde informatie volledig, correct en actueel zou zijn. Ondanks deze inspanningen kan het evenwel zijn dat bepaalde onjuistheden opduiken. Indien dit het geval is of indien bepaalde informatie op of via de website onbeschikbaar zou zijn, belooft Risolto in elk geval zo snel als mogelijk het nodige te zullen doen om dit probleem op te lossen en eventuele onjuistheden weg te werken.

Risolto geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking van de website, de tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor eventuele schade voortvloeiend uit een (niet-)interactief gebruik van de website en de daarop terug te vinden informatie.

Risolto kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze website of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Risolto wijst elke aansprakelijkheid af met betrekking tot de inhoud of de wettelijkheid van de op die websites beschikbare informatie.

Het feit een link naar een derde website te creëren of toe te laten dat een derde op zijn website een link opneemt die naar deze website verwijst, betekent niet dat Risolto op welke wijze ook de door deze derde website aangeboden producten of diensten aanbeveelt.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u wel steeds de beheerder van de website contacteren per telefoon (+32 (0)9 395 18 00) of per mail (info@risolto.be)

Door naar de pagina’s op de website door te klikken en deze te bezoeken, verklaart de gebruiker expliciet voormelde bedingen te aanvaarden en te erkennen. Indien de gebruiker voormelde informatie niet wenst te aanvaarden en te erkennen, dient hij/zij zich te onthouden van het betreden van deze pagina’s en kennis te nemen van de daarop gepubliceerde informatie.

Sommige delen of pagina’s van de website kunnen specifieke algemene voorwaarden bevatten die deze bepalingen aanvullen. In geval van tegenspraak hebben de specifieke algemene voorwaarden voorrang boven deze algemene voorwaarden voor de delen of pagina’s van de website waarop ze betrekking hebben, tenzij ze minder streng zijn opgevat.

7. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Alle geschillen die gebeurlijk zouden kunnen ontstaan naar aanleiding van een bezoek aan deze website, zullen ter beslechting worden voorgelegd aan de bevoegde hoven en rechtbanken van Gent, bevoegd. Het Belgische recht is van toepassing.

Risolto behoudt zich het recht voor om de hiervoor genoemde voorwaarden en stellingen op eender welk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen zodat bij elk bezoek aan onze website geadviseerd wordt om één en ander na te kijken.